De groenste school van Amsterdam!

Onze leerlingenraad zet zich in voor een groene school

Wat willen we vertellen?

We vinden het belangrijk dat er meer groene scholen komen omdat er dan bijvoorbeeld minder energie wordt verbruikt. Wij vinden eigenlijk ook dat andere scholen zonnepanelen moeten nemen en dat ze zoekmachine Ecosia moeten gebruiken. Allemaal beter voor het klimaat.

We vinden het verder belangrijk dat kinderen op de basisschool iets leren over de 17 werelddoelen. Dat leerlingen bijvoorbeeld leren wat gezond is, en dat ze leren hoe ze hun afval netjes kunnen opruimen. Of dat kinderen leren dat een plant in de klas zorgt voor gezonde lucht.

Soms doen we in de klas een les uit Toekomstkunde, lesmateriaal van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Dat is ook een echte aanrader! Dit kun je zo gebruiken als begrijpend lezen les, maar dan over actuele onderwerpen en over de natuur.


Daltonschool Neptunus is de groenste school van Amsterdam, want:

 • onze leerlingenraad denkt na over hoe we de school groener kunnen maken.

 • de Neptunus is een milieuvriendelijke school met groene stroom en een dak vol zonnepanelen. Van het GFT afval uit de klas wordt boven in de composthoop op dak weer goede grond gemaakt. We gebruiken afval voor het maken van nieuwe dingen.

 • we zijn een prettige school om te werken! We hebben echte planten in de klas. In de pauze spelen we op een groen schoolplein! O ja, en we hebben een daktuin met moestuintjes en een weerstation.

 • onze thema's in de klas zoals water en gezondheid sluiten aan bij de 17 Duurzame doelen van de Verenigde Naties (VN).

 • we werken samen met het WNF, hebben een 'ruilkast', organiseren jaarlijks een afvalchallenge en een sponsorloop voor een goed doel.


Verbeterpunten zijn: minder werk op Snappet en meer betrekken van de hele school door het verzamelen van ideeën van andere leerlingen in de ideeënbus. Hier werken aan.

Wil je meer informatie dan kun je ook bellen met de school, we willen best wat vertellen als de leerlingenraad op jullie eigen school hier ook mee bezig is. Misschien kunnen we goede ideeën uitwisselen!

Succes!

Leerlingenraad Daltonschool Neptunus

Wat zijn de doelen voor 2022?

Meer planten in school zorgen voor schonere lucht en een fijnere werkplek!

Planten in school

Werken in de daktuin

Onderzoeken en Ontwerpen

Samenwerking met het WNF

Eefje, Nour to do:

 • persbericht voor ''de Brug''

 • youtube filmpje ''Groenste school van Amsterdam''

Waar werkt de leerlingenraad nu aan?

Actiepunten waar op dit moment aan gewerkt wordt hangen beneden in de gang.

Actiepunten voor 2022

Leerlingenraad Daltonschool Neptunus actieplan.pptx

Wat zijn duurzame doelen?

17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen. Via www.17doelendiejedeelt.nl vind je de 17 doelen en bij elk werelddoel een digibordles.

 • Duurzame doelen (SDG's) de door de VN opgestelde belangrijkste ontwikkelingsdoelen in de wereld, zoals het bestrijden van armoede en klimaatverandering en het zorgen voor voldoende drinkwater en eten.

 • Deze doelen gaan over alle landen in de hele wereld, ook over onze eigen school.

 • Deze doelen zorgen voor verbinding binnen de school en tussen de school en de buitenwereld.

Bron: www.sdgnederland.nl

Wat is er gerealiseerd?

 1. Meer planten in school (vanaf oktober 2021).

 2. Posters mken Afval scheiden. In de klas papier, GFT en restafval. Ook glas en batterijen worden op school natuurlijk apart gehouden.

 3. Elk jaar een Afvalchallenge om natuur en water schoon te houden. Binnenkort weer: voorjaar 2022 tijdens project "Kijk in je wijk'.

 4. Sponsorloop voor het WNF in 2021

 5. Overgestapt op groene stroom (per 1/1/2019): 100% Hollandse windenergie. Wat levert dat op? Door groene stroom te kopen maken we het mogelijk dat er meer windmolens komen en vervuilende kolencentrales dicht kunnen.

 6. Ruilkast in de gang bij de voordeur. Daarin kun je iets leggen dat nog te goed is om weg te gooien en leuk is voor iemand anders. Je legt het in de kast en haalt er zelf iets leukers uit. Zo wordt afval iets leuks om weg te geven.

 7. De leerlingenraad heeft een ontwerp voor het vernieuwde groene schoolplein gemaakt en gepraat met de ontwerpers van dit plein. Kunstgrasmat eruit, meer speeltoestellen, meer hoogteverschil, meer groen! Gerealiseerd in 2020.

8. Op de Neptunus gebruiken we zoekmachine www.ecosia.org Als je daar iets opzoekt dan worden er bomen geplant tegen klimaatverandering.

What's next?

Op de website www.sdgsatschool.be vertalen we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDGs) naar de Vlaamse schoolcontext. De website bevat verschillende tools om met de hele school aan de slag te gaan met de SDGs en deze te integreren in schoolacties, lessen én in het beleid van de school. Want werken aan de SDGs, dat doe je samen!

 • Met het SDG-kompas maak je een blauwdruk van de manier waarop de werelddoelen al aan bod komen in het schoolcurriculum.

 • De SDG-ideeënbox zit vol inspiratie om te werken rond één of meerdere SDGs.

 • Met de SDG-impactroos kan je een les, project of actie aftoetsen aan de SDGs en visualiseren welke impact je daarmee gecreëerd hebben.

 • De SDG-woordenwolk legt verbanden tussen de SDGs bloot, zodat systeemdenken heel concreet wordt.